domenica 12 luglio 2015

solitary exposure

autumn 2014 - Euskal Herria
ILFORD Black and White Expired Film
Body:Nikon F4 - Lens: Nikon 400mm f/2.8